بنام خداوند مهربان

                            طرح درس سالانه  شیمی پیش     دانشگاهی 1 و 2  پیش    دانشگاهی الزهرا

نام دبیر :  محمود ضحاکی                             پایه :   پیش دانشگاهی تجربی   درس :   شیمی 1 و 2      کلاس : 405      سالتحصیلی 89-88

ماه

هفته

جلسه

صفحه

عنوان درس

هدف

مهر

1

اول

4-1

سینتیک

مفهوم سرعت ، سرعت متوسط

دوم

8-4

سرعت

محاسبه ی سرعت واکنش ، نمودارهای غلظت- زمان

2

اول

10-8

عوامل موثر بر سرعت واکنش

آشنایی با عوامل موثر بر سرعت واکنش

دوم

14-11

نظریه های سینتیک شیمیایی

آشنایی با نظریه ی برخورد

3

اول

17-14

نظریه های سینتیک شیمیایی

آشنایی با نظریه ی حالت گذار

دوم

14-1

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

4

اول

18-17

سازو کار واکنش های شیمیایی

واکنش های بنیادی و چند مرحله ای

دوم

18-1

آزمون کتبی ماهانه ی مهر

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

آبان

1

اول

22-19

کاتالیزگرها

آشنایی با کاتالیزگرها و چگونگی عمل آن ها

دوم

22-14

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

2

اول

25-23

تعادل

تعادل های فیزیکی و شیمیایی

دوم

28-26

تعادل های شیمیایی

تعادل پویا ، سرعت سنج ها و نمودارهای غلظت- زمان

3

اول

32-29

تعادل های شیمیایی

تعادل های همگن و ناهمگن ، ثابت تعادل

دوم

34-32

تعادل های شیمیایی

محاسبه ی غلظت های تعادلی

4

اول

34-23

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

دوم

34-19

آزمون کتبی ماهانه ی آبان

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان


 

آذر

1

اول

37-34

تفسیر ثابت تعادل

مقدار عددی ثابت تعادل و تفسیر آن

دوم

39-37

پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

محاسبه ی خارج قسمت واکنش

2

اول

42-39

عوامل موثر بر تعادل

اثر تغییر غلظت و تغییر فشار

دوم

45-43

عوامل موثر بر تعادل

اثر تغییر دما

3

اول

47-46

عوامل موثر بر تعادل

اثر کاتالیزگر ، فرایند هابر

دوم

47-34

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

4

اول

51-48

اسیدها و بازها

سرگذشت اسیدها و بازها ، هیدروژن اسیدی

دوم

47-34

آزمون کتبی ماهانه ی آذر

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

دی

1

اول

55-51

مدل های اسید و باز

مدل آرنیوس ، لوری- برونستد و مدل لوویس

دوم

58-56

اسیدهای قوی و ضعیف

درجه ی یونش ، Ka و pKa

2

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول

3

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول

4

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول


 

 

 

بهمن

1

اول

60-59

اسید های چند پروتون دار

بررسی مراحل یونش اسیدهای چند پروتون دار

دوم

65-61

pH

pH و محاسبه ی pH اسیدها ، شناساگرها

2

اول

68-66

کربوکسیلیک اسیدها

بررسی قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها

دوم

71-68

بازهای قوی و ضعیف

ثابت یونش بازها ، آمین ها و محاسبه ی pH بازها

3

اول

70-48

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

دوم

73-72

نمک های اسیدی ، بازی و خنثی

آبکافت نمک ها  و تعیین pH محلول نمک ها

4

اول

75-73

محلول های بافر

آشنایی با محلول های بافر و محاسبه ی pH آن ها

دوم

75-48

آزمون کتبی ماهانه ی بهمن

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

اسفند

1

اول

78-76

صابون ها ... و آمینو اسیدها

استرها و آبکافت استرها ، آلفا- آمینو اسیدها

دوم

80-79

سنجش حجمی اسید- باز

تعیین غلظت اسید یا باز به روش سنجش حجمی

2

اول

80-71

کارگاه تست زنی

بررسی تست های کنکور

دوم

85-81

اکسایش و کاهش

آشنایی با مفهوم اکسایش ، کاهش و عدد اکسایش

3

اول

87-86

اکسایش و کاهش

اکسایش الکل ها و آلدهیدها

دوم

89-87

سلول های الکتروشیمیایی

رقابت فلزها برای از دست دادن الکترون ، الکترود و پتانسیل الکترودی

4

اول

92-89

سلول های الکتروشیمیایی

SHE ، سری الکتروشیمیایی و انجام پذیر بودن واکنش ها

دوم

92-76

آزمون کتبی ماهانه ی اسفند

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان


 


فروردین

1

اول

تعطیلات عید نوروز

دوم

تعطیلات عید نوروز

2

اول

تعطیلات عید نوروز

دوم

تعطیلات عید نوروز

3

اول

96-93

موازنه ی جرم و بار الکتریکی ، سلول غلظتی

دوم

99-97

سلول های گالوانی و انواع آن ، سلول های سوختی

4

اول

99-81

بررسی تست های کنکور

دوم

-100

102

خوردگی و راه های جلوگیری ، حفاظت کاتدی ، گالوانیزه و حلبی

اردیبهشت

1

اول

-103

105

برقکافت آب ، نمک خوراکی مذاب و محلول نمک خوراکی

دوم

-105

107

استخراج آلومینیم به روش هال ، آبکاری و پالایش الکتروشیمیایی مس

2

اول

- 93

107

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

دوم

-100

107

بررسی تست های کنکور

3

اول

آزمون پایانی نیم سال دوم

دوم

آزمون پایانی نیم سال دوم

4

اول

آزمون پایانی نیم سال دوم

دوم

آزمون پایانی نیم سال دوم


 
 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 19:58  توسط محمود ضحاکی  |