واژه هاي كليدي:يادگيري فعال ،تكنولوژي آموزشي ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT ) ،سواد علمي ، سواد ديجيتالي، ،روش تدريس مبتني بر IT مهارتهاي پايه، مهارتهاي پيشرفته،ارزيابي آموخته ها

مقدمه: نوشتار زير مطالبي در مورد فناوري اطلاعات وارتباطات در آموزش وزمينه هاي لازم براي استفاده مؤثر ومفيد از اين ابزار كمك آموزشي است از آنجا كه پيشرفت علم در دنياي جديدبسيار سريع مي باشد براي استفاده از علوم جديد نيازمند ابزاري سريعتر از رسانه هاي قديمي تر از جمله كتب و روزنامه ها و مجلات نوشتاري در كتابخانه ها مورد نيازاست از طرفي آموزش علوم به موازات پيشرفت آن بايد صورت گرفته تا فراگيران را در عصر تكنولوژي ارضا كند .استفاده از فناوري اطلاعات بويژه در دروس متوسطه و درسهاي علوم پايه مثلاًدر درس شيمي بسيار واجب و ضروري به نظر مي رسد .هرچند كه در ده سال اخير تغييرات ايجاد شده در كتب شيمي متوسطه استفاده از اين فناوري را در تدريس شيمي را فرا راه معلمان شيمي گذاشته است با اين حال موانعي برسر راه استفاده مؤثر از آن وجود داشته است كه تا كنون اين روش از تدريس تجربه نشده و بنابر اين بازدهي آن حداقل در كشور ما مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين مقوله ابتدا بحث را از شيوه هاي فعال يادگيري،تكنولوژي آموزشي و فنآوري اطلاعات در آموزش شروع كرده و سپس در مورد جايگاه آن در آموزش شيمي بگوييم.

بحث:اهميت يادگيري فعال:بر اساس تحقيقات روانشناسي ياد گيري، دانش آموزان در كلاس درس،نبايد صرفاً شنونده باشند، بلكه بايد درفعاليتهاي ديگري از قبيل خواندن ،نگارش ،مباحثه و يا حل مسائل واز همه مهمتردر فعاليتهاي فكري سطوح بالاترمانند:تجزيه،تحليل،آزمايش،ارزشيابي وحل مسائل درسي ومشكلات آموزشي شركت كنند.دراين صورت دانش آموز،يادگيري فعال و درك درستي ازدرس دارد.

روشهاي آموزشي براي تكنيك فعال:

1-روش بازخوردي:اين روش،از دومرحله تدريس كوتاه مدت تشكيل شده استكه در بين اين دو مرحله گروههاي كوچك دانش آموزي به بحث و تبادل نظر در موردموضوع مي پردازند.

2-روش هدايتي:در اين روش ابتدا معلم يك تدريس بيست تا سي دقيقه اي داردكه دانش آموزان بدون يادداشت براري به دقت گوش مي كنند، سپس به آنها پنج دقيقه فرصت داده مي شود تا يادداشت كنندو سپس ادامه كلاس را در گروههاي كوچك به بحث و تفسير يادداشت هاي خود بپردازند

3-روش بحث و گفتگوي منطقي و عقلاني:چنانچه هدف از تدريس، ياد گيري و حفظ اطلاعات ،ايجاد انگيزه براي يادگيري وجمع آوري اطلاعات به شيوه هاي جديد و پرورش مهارتهاي فكري دانش آموز باشد اين روش مناسبترين است.

4-روش تحقيق ونگارش:اين روش نيز از روشهايي است كه باعث رشد و پرورش نيروي فكري دانش آموز مي شود.دو شيوه ي آموزشي و عملي رايج كه هدف آنها درك الگوهاي ‹حل مسأله›است ،عبارتند از مطالعه پيگير الگوهاي آموزشي و هدايتي.ساير شيوه هاي فعال يادگيري،همانند يادگيري مشاركت ،مباحثه اي،ايفاي نقش و شبيه سازي در ايجاد زمينه هاي ياد گيري فعال بسيارومؤثر هستند.

موانع موجود:محكم بودن پايه هاي نظام آموزشي قديمي،نبودن انگيزه ي كافي درمدارس و معلمان،كافي نبودن زمان كلاس درس،مشكلات بكارگيري در كلاسهاي پرجمعيت،كمبود بودجه،نبود تجهيزات و منابع مورد نياز،عدم يادگيري محتوا درحد كافي،نبود مهارت لازم براي كنترل وهدايت كلاس

توصيه هاي لازم:ايجاد چنين اصلاحاتي در نظام آموزش و پرورش مستلزم همكاري ،مشاركت و هدايت كارشناسان برنامه ريزي و صاحب نظران است كه مبهم و نامأنوس نباشد .برنامه ريزان آموزشي مي توانند با تبيين وتعريف اهميت يادگيري فعال در مجلات آموزشي معلمان را در كاربرد روش يادگيري فعال تشويق كنند.واينكه مسئولان آموزش وپرورش بايد حامي معلمان براي ايجاد چنين تغييراتي باشند.

تكنولوژي آموزشي:تكنولوژي آموزشي به منزله سوادي كلي است كه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات،بخش انتقال دانش آن را به عهده گرفته است . به كار گيري فناوري در فرايند ياد دهي– ياد گيري مي تواند در زمينه هايي مانند آموزش مهارتهاي پايه ، آموزش مهارتهاي پيشرفته و ارزيابي آموخته ها اثر بگذارد و ميزان كمي و كيفي ياد گيري را به اين شرح بهبود بخشد.

الف-در آموزش مهارتهاي پايه مي توان :براي طراحي و تدوين تمرينات ، از آموزش مبتني بر رايانه بهره گرفت . از فناوري در قالب نرم افزار چند رسانه اي ،براي انواع سبك هاي ياد گيري در آموزش موضوعات استفاده كرد .با استفاده از ديسكهاي تصويري ، مهارتهاي ساده را درفراگير تقويت كرد.با استفاده از فناوري تصويري صوتي،در قالب شكلهاي متنوع موضوعات آموزشي را قابل تجسم و تصور نمود و با بوجود آوردن جاذبه هاي زياد،به آنها صورت واقعي بخشيد.

ب-در آموزش مهارتهاي پيشرفته مي توان:از فناوري هاي ياد دهي – ياد گيريهاي تعاملي استفاده كرد . از جمله مي توان اين موارد را مد نظر قرار داد:شبيه سازي هايي كه در رايانه ها صورت مي گيرند،ديسكهاي تصويري مناسب،اينترنت. به فراگيران در آموختن اطلاعات پيچيده و طبقه بندي و سازماندهي آنها كمك كردو آموخت كه چگونه شباهت ها و افتراقها را تشخيص داده و استنباط كنند، و چگونه با تعاملات بيشتر با يكديگر يافته هاي خود را با استفاده از از مهارتهاي پيشرفته با ديگران در ميان بگذارند.به آنها كمك كرد تا مهارتهاي بهتري در زمينه سازماندهي امور و حل مسائل بدست آورند.

پ-با كاربرد تكنولوژي در ارزيابي ميزان پيشرفت تحصيلي فراگير مي توان : با استفاده از امكانات چند رسانه اي ، به طور كامل تر پيشرفت فرا گيران را سنجيد .شركت فعال خود فراگير را در ارزيابي ها ممكن ساخت.به فراگيران كمك كرد ،براي فهرست يابي كارها و عملكردهاي مشخص طي يك دوره ياد گيري با توجه به شرايط خاص آگاهي هاي لازم و مربوط را بدست آورند.

ت-از فناوري ها مي توان براي بر انگيختن فرا گير و ايجاد انگيزه در او استفاده كرد.

نتايج تحقيقات اخير نشان داده است مدرسه هايي كه از لحاظ فناوري غني شده اند نتايج آموزشي چشمگيرتري به بار مي آورند‌‌ ‌ [ماير[1]،2001].بهبود عملكردهاي تحصيلي، بالاتر بودن سطح نمرات آزمون، بهبود نگرشهاي دانش آموزان و بالا رفتن سطح اشتياق فراگيران در شركت در امور ياد گيري و همچنين خود گردان شدن دانش آموزان،بالا رفتن قدرت حافظه و ياد آوري فراگيران از آموخته هاي خودو نتيجتاً سوق دهي درصد زيادي از فراگيران به سمت شغلهاي دلخواهشان.در موردتاثير تكنولوژي آموزشي در زمينه هاي گوناگون آموزشي مي توان به تحقيقي كه در سال 1994 در آمريكا در زمينه كاربرد نرم افزارهاي آموزشي انجام گرفت اشاره كرد.نتايج اين تحقيق نشان داد:

الف-تكنولوژي آموزشي اثرات مثبت وقابل ملاحظه اي بركاركرد وبازده دانش آموزان دركليه موضوعات درسي ودرهمه سطوح تحصيلي دركلاسهاي درس دانش آموزان داشته است.

ب-كاربرد تكنولوژي آموزشي در اميدواري فراگيران نسبت به آينده تحصيلي خود مؤثربوده است.

پ-تعداد دانش آموزان ،كارايي طراحي آموزشي،تأثير نقش و كاركردهاي آموزگار، نحوه ي گروه بندي فراگيران ، ميزان اثر بخشي آموخته هاو كيفيت درك فراگيران، به كاربرد عوامل فناورانه در سر كلاس درس بستگي داشته است.

ت-فناوري سبب توسعه ي رويكرد دانش آموز محوري مي شود و همكاري بيشتري را در امر ياد گيري ايجاب مي كند.همچنين باعث تعامل بيشتر بين معلم و دانش آموز مي شود.

ث-تغييرات ايجاد شده در طي يك دوره به يكباره احساس نمي شوند بلكه براي نتيجه دادن به استمرار در كاربرد تكنولوژي در فرايند آموزش يادگيري نيازمندند.

ج-تصويرهاي ويديويي تعاملي ،به ويژه در صحنه آموزش مهارتها و مفاهيم مشكل و پيچيده اي كه به صورت مجرد هستند حائز اهميتند و اثرات مثبتي بر اين نوع يادگيري دارند.

چ-استفاده از امكانات ارتباط از راه دور به صورت on-line براي كارهاي تيمي و گروهي درسرتاسركشورنشان داد،كاربرد تكنولوژي در مهارتهاي تحصيلي موجب افزايش كار گروهي است.

ح-فراگيران ،در شرايطي كه از شبكه هاي رايانه اي استفاده مي كنند ،همكاري همياري و مشاركت بيشتري در مورد يادگيري با يكديگر دارند.

فناوري اطلاعات و ارتباطات: فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل، راديو وتلويزيون و همچنين فناوري هاي ديجيتال جديدتر مانند كامپيوتر واينترنت، بعنوان ابزارهاي بالقوه نيرومند و فعال كننده  اصلاح و تغييرات آموزشي معرفي مي شوند.مي توان گفت:‹ابزارها و وسايلي كه به هر طريق موجب توليد،انباشت،پردازش واشاعه اطلاعات شوند ،فناوري اطلاعاتي ارتباطي(ICT)ناميده مي شوند ›(فرح زاد، 1374).بنا به تعريفي ديگر،‹فناوري اطلاعات وسيله اي براي ذخيره سازي ،پردازش وارائه ي اطلاعات است كه به صورت الكترونيكي ومبتني برتعدادي رسانه است›(ياسيان رضوي،1383) ICT يك ابزار بالقوه نيرومند براي توسعه فرصتهاي آموزشي، چه رسمي و چه غيررسمي هر زمان، هرجا  توانايي ICT در سبقت از زمان و مكان است. ICT، آموزش غير همزمان يا آموزش با مشخصه يك تاخير زماني بين ارايه آموزش و پذيرش آن توسط فراگيران را ممكن مي سازد.براي مثال، مواد درسي دوره اي online ممكن است در سراسر روز يا هفته در دسترس باشند.ICT الزام همه فراگيرن ومربيان نسبت به بودن در يك مكان فيزيكي را رفع مي كند. بعلاوه انواع معيني از ICT مانند تكنولوژي كنفرانس از راه دور اين امكان را مي دهد كه آموزش در يك زمان، بوسيله فراگيران متعدد و از نظر مكاني پراكنده، مورد استفاده قرار گيرد.دسترسي به منابع آموزش از راه دور . معلمان و شاگردان ديگر مجبور نيستند فقط به كتابهاي چاپ شده و ديگر وسايل رسانه اي فيزيكي موجود دركتابخانه ها (كه به مقدار محدود دردسترس هستند) براي نيازهاي آموزشي خود متكي باشند. با اينترنت و شبكه جهاني وب، وسايل آموزشي زيادي تقريبا“ در همه موضوعات و با تنوع رسانه ها مي تواند از هرجا و درهرمدت از روز و توسط تعداد نا محدودي از مردم قابل دسترس باشد.اين موضوع خصوصا“ در خيلي از مدارس كشورهاي درحال توسعه چشمگير است.براي استفاده درست ومناسب ازفناوري اطلاعات دركلاس معلمان بايد توانايي ها ومهارتهاي لازم رابه تدريج درخود ايجاد كنند واين خود نيازبه سواد ديجيتالي دارد.

سواد ديجيتالي:معلمان و دانش آموزان علاوه برسواد سنتي كه شامل خواندن ، نوشتن، گوش دادن و صحبت كردن است ،نيازمند مهارتهاي فناوري براي برقراري ارتباط ، بررسي ،دسترسي و استفاده از اطلاعات،پردازش،تفكر انتقادي درباره پيامها از طريق رسانه ها و درك ارزشيابي داده ها هستند.

آزمايشگاه آموزشي منطقه شمالي ايالات متحده آمريكا، آن چيزي كه مهارتهاي قرن 21 ناميده مي شود را چنين شناسايي كرده است: سواد قرن ديجيتال ( خود شامل سواد عملكردي، سواد بصري، سواد علمي، سواد تكنولوژيك، سواد اطلاعاتي، سواد فرهنگي و هشياري و آگاهي جهاني) تفكر اختراعي، تفكر در رسيدن به رتبه بالاتر، استدلال كامل، ارتباط موثر و بهره وري بالا

جدول 1 – مهارتهاي لازم در محيط كار

سواد قرن ديجيتال

سواد عملكردي

توان رمزگشايي معني وشرح عقايددريك سلسله ازوسايل ارتباطي(رسانه): كه شامل

 بكارگيري تصاوير،گرافيكه، ويدئو، نمودارها و نقشه ها يا سواد بصري

سواد علمي

درك جنبه هاي تئوريك و عملي علم و رياضيات

سواد تكنولوژيك

صلاحيت و رقابت در كاربرد فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات

سواد اطلاعاتي

توان يافتن , ارزيابي و بكاربردن اطلاعات از طريق ICT

سواد فرهنگي

فهم ارزش گوناگوني فرهنگها

آگاهي جهاني

فهم اينكه چگونه ملتها، بنگاهها و جوامع در سرتاسر جهان با هم در ارتباطند

تفكر اختراعي

قابليت اقتباس

توان اقتباس و مديريت دريك جهان پيچيده و وابسته بهم

فراست

ميل به دانستن

خلاقيت

توان بكارگيري تصورات براي خلق اشيا

ريسك پذيري

توان ريسك كردن و درنظر گرفتن احتمالات

تفكردرجه بالاتر(حل خلاقانه مسايل وتفكر منطقي كه براثر قضاوت صحيح حاصل مي شود)

ارتباط موثر

تيم بندي

توان كار در يك تيم

تشريك مساعي وارتباط

 فردي واجتماعي با تاثير متقابل

توان تاثير متقابل و كار موثر با ديگران

مسئوليت پذير بودن

جوابگو بودن در مقابل روشي كه در كاربرد و فراگيري كاربرد ICT براي مصلحت

 عام بكار مي برند

ارتباط متقابل

رقابت و صلاحيت در انتقال، بيان، دستيابي و فهم اطلاعات

بهره وري بالا

توان اولويت بندي

برنامه ريزي و مديريت برنامه ها و پروژه ها براي كسب نتايج دلخواه جهت كاربرد

 آنچه دركلاسهاي درس ياد ميگيرند تا بتوانند در جهان واقعي، براي خلق و ايجاد

 فراورده ها ي مرتبط و با كيفيت،  به اجرا درآورند .

استفاده مؤثر از فناوري: نتايج مطالعات اپل[2] درباره كلاسهايي براي فردا،پنج مرحله تدريجي از ادغام فناوري عبارتند از:

الف-ورود[3]:معلمان بنياد هاي اساسي فناوريهاي جديدشامل نرم افزارهاوسخت افزارهارامي آموزند.

ب-پذيرش[4]:معلمان ،استفاده از فناوري براي حمايت از تدريس را آغاز مي كنند.

ج-انطباق[5]: استفاده ازفناوري رادرفعاليتهاي كلاسي به كارگرفته وبربهره وري تدريس كمك ميكنند.

د-تخصيص[6]:معلمان توسعه ي رويكردهاي جديد در تدريس و يادگيري را شروع مي كنند. سطوح و مهارتهايشان به آنها اجازه مي دهد از مزاياي فناوري براي خلق فعاليتهاي جديد بهره بگيرند.

ه-نوآوري[7]:معلمان مي كوشند آموزش را با فناوري انطباق دهند و آن را در تدريس منعكس كنند.معلمان ماهر در كاربرد فناوري اطلاعات، بهتر مي توانند دانش آموزان را در يادگيري هدايت كنند.

پژوهش در شيمي:تقريباً 50 سال پيش ،با انجام اصلاحات آموزشي در شيمي ،پژوهش ها در زمينه آموزش شيمي ،گسترش چشم گيري يافت ، اما در عمل كار بست يافته هاي پژوهشي در فعاليتهاي آموزشي مشكل ساز بود.پژوهش در آموزش شيمي ،شاخه جواني از درخت دانش بشري است كه حتي ازپژوهش در گستره هاي مختلف شيمي پيشرفته ،جوانتر به نظر مي رسد .در آغاز پژوهش هاي انجام شده بيشتر بر برون دادهاي آموزشي دانش آموزان متمركز بود و تعامل ميان ياددهي –ياد گيري را در بر نداشت.در پژوهشهاي مربوط به آموزش شيمي داده هاي مناسبي جمع آوري شد كه مي توانست به معلمان و كارشناسان كمك كند.اما معلمان شيمي به درستي موفق به استفاده از اين يافته هاي پژوهشي نشدند.رابطه ي ميان پژوهشهاي آموزش شيمي و فعاليتهاي ياددهي شيمي در سطح مدارس متوسطه و همچنين دانشگاهها داراي مشكلاتي است بنابراين در عمل ميان يافته هاي پژوهشي و عملكردهاي آموزشي شكاف ديده ميشود.كه در اينجا بعلت محدود بودن مطالب مقاله به ناچار به بررسي دلايل اصلي شكافها و روشهاي پر كردن آن نمي پردازيم.نتيجتاً يكي از روشهاي افزايش ارتباط ميان پژوهشگران و معلمان استفاده از شبكه جهاني (اينترنت) است.بيشتر مجله هاي آموزشي به صورت on-line در شبكه جهاني منتشر مي شوند . اما تقريباً در همه آنها براي دسترسي به مقاله ها بايد مبلغي پرداخته شود . اين يكي از عوامل استفاده معلمان از مقاله هاي پژوهشي است زيرا بيشتر معلمان در مدارسي با بودجه ناكافي تدريس مي كنندو اشتراك مجلا ت آموزشي تقريباً ناممكن است.در برنامه ي درسي جديد شيمي دوره متوسطه توجه به مهارتها و نگرشها و تلاش براي تقويت آن اهميت چشم گيري يافته است كاهش محتوي صورت گرفته وتغييرات اساسي در نحوه ارائه مطالب خود حاكي از اين است كه در آموزش شيمي نيازمند يك تحول اساسي هستيم كه پايه هاي آن از 10 سال پيش با شروع اين تغييرات ريخته شده است..از آنجا كه در برنامه جديد شيمي دوره متوسطه ،كتاب درسي،كتابي خود آموز نيست و تنهادر كلاس و با حضور معلم و ديگر دانش آموزان ، اهداف آن تحقق مي يابد ، شرط وقوع چنين پديده اي منوط به استفاده از رويكرد فعال و يادگيري فعاليت-محور است كه ساختار و محتواي كتابهاي شيمي متوسطه در پي تحقق آن هستند.

 IT ونقش آن در فرايند ياد دهي - يادگيري: ابزاري كه معلمان مي توانند به كمك آن ياد گيرندگاني را تربيت كنند كه قادرند داده هاي بسيار گسترده را مورد استفاده قرار دهند ،اين داده ها را به اطلاعات تبديل كنند ،آنها را تجزيه و تحليل كنند و بر اساس نتايج حاصله دست به عمل بزنند.به كار گيري كامپيوتر تنها قسمتي از اين فرايند است.يعني اگر يادگيرنده قدرت جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات ،قدرت تجزيه و تحليل ، نتيجه گيري و بسط و توسعه ي اطلاعات ودر نهايت قدرت توليد دانش را نداشته باشد به طور عملي نمي توان گفت كه بر اساس IT كار مي كند.اما خود اين مهارتها بسيار پيچيده اند و قدرت انتقال آنها به يادگيرنده ساده نيست.يعني بايد فرايند و فضاي ياددهي-يادگيري به گونه اي ترتيب داده مي شود كه بر اساس آن ، چنين ظرفيتهايي در يادگيرنده به وجود آيد.ياد گيرنده نيز بايد بتواند اطلاعات جديدش را به دانسته هاي قبلي خود پيوند بزند.به اين ترتيب بايد يادگيرنده مجموع اي از مهارتهاي شناختي و فرا شناختي را كسب كند. نقش معلم در اينجا فراهم ساختن زمينه لازم براي يادگيري و دست يافتن فراگير به مهارتهاي لازم است.در اينجا دانش آموز نه تنها بايد قدرت حل مسأله را داشته باشد بلكه بايد توانايي طراحي مسأله اي را هم داشته باشد تا خود و جمع فرا گيران جواب آنرا بيابند.در اين شكل از آموزش معلم بايد به دانش روز مجهز باشد،قدرت استفاده از اطلاعات را داشته باشد بتواند مديريت زماني را داشته و فراگيران را هدايت كند.هنگامي كه IT به فرايند ياد دهي يادگيري وارد ميشود،همه عنصرهاي يادگيري اعم از معلم،نقش دانش آموز ،محتواي آموزش،روشهاي تدريس،استراتژي يادگيري و ...را تغيير ميدهدو فاصله موجود در بين مدرسه و جامعه را كاهش مي دهد و به فراگير اجازه مي دهد در عرصه هاي شغلي نيازهاي جامعه اش را بررسي كند.در فرايند ياددهي–يادگيري بر اساسIT نقشي براي معلم تعريف مي شود كه قبلاًآموزش آن را نديده است.بنابراين براي رفع اين مشكل معلمان بايد گام به گام جلو آمده ، و بايد نظام آموزشي با برقراري كلاسهاي تو جيهي هر چه بيشتر در اين زمينه آنها را ياري كند .يكي ازگامهايي كه در اين زمينه برداشته شد برگزاري جشنواره روش تدريس مبتني بر IT براي دو رشته جغرافيا و شيمي بود كه در سال 1384 در مدارس كشورمان برگزار شد.اين جشنواره براي شركت كنندگان و دست اندركاران برگزاري آن يك تجربه بود زيرا تا به حال هيچ يك از دست اندركاران آموزشي به طور عملي با نقش IT در فرايند ياد دهي-يادگيري روبرو نشده بودند.مشكل جامعه ما اين است كه بر خلاف ساير كشورها ما بايد روي دو مسئله اساسي كار كنيم يعني قبل از وارد كردن ITبه فضاي آموزشي ،بايد آموزش به شيوه ي فعال را نهادينه كنيم.

نتيجه گيري: با رواج ICT دركلاس نقش معلم در فرايند يادگيري مهمتر مي شود. آنچه مي تواند و بايد تغيير يابد، نوع نقشي است كه معلم ايفا مي كند. نقش دانش آموزان نيز متقابلاً توسعه مي يابد و از آنجا كه ICT مي تواند درهاي كلاس را به جهان خارج باز كند، جامعه هم مي تواند يك نقش جديد دركلاس داشته باشد. از آنجا كه آموزش از مدل معلم محور به مدل دانش آموز محور انتقال مي يابد، معلمان اقتدار منحصر به فردشان كمتر شده و بيشتر بعنوان تسهيل كننده، ناظر و مربي ( از فرمانرواي مطلق به راهنماي راه) شناخته مي شوند. وظيفه ابتدايي معلم آموختن به دانش اموز است كه چگونه سوال بپرسد و مسئله مطرح كند، فرضيه بسازد، اطلاعات برساند و سپس درصورت ضرورت اطلاعات يافته در رابطه با مسايل مطرح شده را ارزيابي كند. و از آنجا كه آموزش ارتقا يافته ICT يك تجربه جديد، حتي براي معلمان است، معلمان هم از فرايند آموزش ياد مي گيرند و چيزهاي تازه اي درميان دانش اموزان كشف مي كنند.در كشورما فناوري اطلاعات در درس شيمي مثل ساير رشته ها مثل بقيه كشورهاي توسعه نيافته بدلايلي پيشرفتي نداشته است كه اميد است با برنامه ها وتغييرات ايجاد شده در نظام آموزش و پرورش و درمحتوي و ساختار كتب شيمي دوره متوسطه به اين مهم سريعتر دست يابيم.

مراجع:

http://www.irandoc.ac.ir/data/E_J/vol4/fatahian.htm1-1-

2- MYER/R.E.(2001).Multimedia learning.cambridge:Cambridge university Press.

3-رشد آموزش شيمي،دوره نوزدهم ،شماره 3 ، بهار 1385

4- رشد آموزش شيمي،دوره نوزدهم ،شماره 3 ، بهار 1385 (گزارشي از نخستين جشنواره روش تدريس مبتني بر IT نوشته: بهروز مصبيان)

5-رشد تكنولوژي شماره 8 ارديبهشت 1385(فناوري آموزشي در كلاس ، تغييرات تدريجي نوشته :حسن دينارود ،دانشجوي دوره دكتري تعليم و تربيت)

6-رشد تكنولوژي آموزشي ،شماره 1 ،مهر 1385(تحقق هدفهاي ياد گيري به كمك فناوري آموزشي،نوشته:محمد رضا افضل نيا دكتراي روانشناسي ياد گيري)

7- رشد تكنولوژي شماره 9 ، تابستان 1385(كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ،نوشته سيد عباس رضوي ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز)

8-تمرين ، تحقيق و تدريس در آموزش شيمي،نوشته :انود جانگ، ترجمه عابد بدريان،پريوا صفري

9- ايجاد نشاط در كلاس درس؛تاليف:چارلزسي.بون ول و جيمزاي.ايسون،ترجمه:نونا حسن پور اينانلو[1] Myer

[2] Apple

[3] entry

[4] adoption

[5] adaptation

[6] appropriation

[7] innovation

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:59  توسط محمود ضحاکی  |